Vojko Rotar kot delavski direktor Luka Koper, d. d. je danes (1. 3. 2018) tudi uradno začel delati. Za delavskega predstavnika v upravi družbe je bil izbran v začetku februarja na izredni seji Sveta delavcev Luke Koper, in sicer na predlog Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper (SŽPD). Nato ga je Nadzorni svet Luke Koper na redni februarski seji soglasno potrdil.

Vojko Rotar je naziv diplomiranega ekonomista (UN) pridobil na Faculty of Management, Koper; Fakulteta za management, Koper Univerza na Primorskem / University of Primorska, pri čemer je del študijskih obveznosti opravil na mednarodni študijski izmenjavi na priznani ekonomski fakulteti “Richard M. Goodwin” Univerze v Sieni. Znanje trenutno še nadgrajuje na podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Luka Koper in njen sistem za Rotarja nista novost, saj je že v začetku svoje poklicne poti, začenši pri 18 letih, vrsto let opravljal različna dela v panogah mednarodne špedicije in transporta ter zunanje trgovine, 6 let tudi kot vodja poslovne enote špedicije ali kot direktor špedicijskega podjetja. Nato se je odločil za študij, po njem ga je poklicna pot vodila v novinarske vode, kjer se je izkazal kot urednik, novinar, dopisnik, fotoreporter in spletni poročevalec za številne slovenske medije. Zadnja 4 leta pa je bil odgovoren za odnose z javnostmi in marketing v javnem podjetju Marjetica Koper ter za številna ostala področja, ki zajemajo sodelovanje z okolico, spodbujanje dobrih okoljskih praks, zdravja zaposlenih in drugo.

Luški delavski direktor ima v veljavni ureditvi dve vlogi: kot predstavnik delavcev v upravi gospodarske družbe je pristojen za kadrovska in socialna vprašanja, hkrati pa, kot član uprave oziroma kolektivnega vodstvenega organa, vodi svoje delovno področje, to je varstvo in zdravje pri delu ter ekologija (VZE). Ta področja so bila v zadnjem obdobju nekoliko zapostavljena, zato nas čaka ogromno dela.
Delavski direktor, pa tudi vsi delavci, se moramo soočiti z ureditvijo vseh delovnih procesov tako, da bodo čimbolj omejevali poškodbe in omogočali nemoten potek dela. Več bo potrebno vlagati v preventivo in programe promocije zdravja na delovnem mestu. Nujno je prenoviti oziroma nadgraditi sistem izobraževanja kadrov, eden od načinov je razvoj trening centra s simulatorji, ki bi služil predhodnemu usposabljanju zaposlenih za najzahtevnejša in najnevarnejša delovna mesta, kar so že predlagali delavski predstavniki v nadzornem svetu družbe. Cilj je nič delovnih nesreč ter vzpostavitev organizacijske kulture, ki temelji na predpostavki “Varnost na prvem mestu”. 
Po dolgih letih najemanja zunanjih storitev oziroma sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev (IPS) nas čaka ureditev tega področja. V zadnji bitki smo si tudi izborili vlogo posvetovalnega telesa pri reševanju te problematike. Na prvi potezi pa je uprava družbe, od katere se pričakuje dober načrt glede na to, da je bil eden glavnih očitkov njeni predhodnici ravno neurejenost in nezakonitost IPS-sistema ter s tem povezana tveganja.
Ne manjka niti izzivov na področju ekologije, predvsem v smeri zmanjševanja negativnih vplivov delovanja pristanišča na okolje (npr. hrup).

Delavski direktor je eden od štirih članov luške uprave, za delavstvo zelo pomemben, saj tudi preko njega delavci sodelujemo v organih družbe in s tem uresničujemo po zakonu dano možnost delavskega soupravljanja (poleg sveta delavcev in delavskih nadzornikov). Vojko Rotar bo moral o vsakem predlogu poslovne odločitve razmisliti iz vidika interesa delavcev in to jasno zastopati pred drugimi člani uprave, Svet delavcev bo moral obveščati o opravljanju svoje funkcije. V dobro podjetja in delavcev pa je nujno graditi uspeh na strpnosti, strokovnosti ter na medsebojnem sodelovanju vseh delavcev, organov družbe in ostalih deležnikov (od lokalne skupnosti do države). Še posebej je pomembno tvorno sodelovanje med delavci in upravo družbe pri vseh ključnih projektih in izzivih, in pri vseh ima pomembno besedo tudi Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti.  Vsi trije predstavniki zaposlenih v Nadzornem svetu družbe so namreč naši člani, prav tako ima naš sindikat veliko večino v Svetu delavcev. Veliki uspehi niso nikoli le plod dela posameznikov, ampak so rezultat tudi kolektivne miselnosti in dela.