Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=112301

Zakon o minimalni plači (ZMinP)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=96327

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

 http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1431

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=117071

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=75918

Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=99232

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=100223

Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO262

Zakon o stavki (ZSta)

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1844

Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=73043

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU)

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO282

Zakon o evropskih svetih delavcev

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3415

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=85409

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)

 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111152

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=103969

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200486&stevilka=3836

Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM)

 http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200259&stevilka=2837

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=116668

Zakon jamstvenem in preživninskem skladu RS (ZJSRS)

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO485

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (ZPDPD)

 http://www.uradni-list.si/1/content?id=59366