PRAVILNIK O SOLIDARNOSTNI POMOČI

1. člen

Ta pravilnik določa postopek in merila za dodelitev solidarnostne pomoči članom Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti.

2. člen

Sredstva solidarnostnega sklada so namenjena zagotavljanju finančne pomoči članom Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti.

3. člen

Solidarnostni sklad se oblikuje iz dela članarine, ki se zbira na računu Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti.

4. člen

O dodeljevanju solidarnostne pomoči članom po predstavitvi Izvršilnega odbora, na podlagi pisne vloge člana sindikata, odloča Upravni odbor Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti.

5. člen

Pravico do solidarnostne pomoči imajo člani Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, ki so včlanjeni v ta sindikat vsaj 6 mesecev in so socialno ogroženi.

6. člen

V smislu tega pravilnika se šteje, da je član sindikata socialno ogrožen, če celotni povprečni mesečni dohodki njegove družine v zadnjih treh mesecih ne presegajo 60 % minimalne in zajamčene plače v Republiki Sloveniji na družinskega člana.

Pod dohodke družine štejejo zlasti prejemki vseh družinskih članov iz delovnega razmerja, priložnostno opravljenih storitev, preživnine, štipendije, družinski prejemki (otroški dodatki), nadomestila za čas brezposelnosti…,

7. člen

Solidarnostna pomoč se lahko dodeli tudi članu sindikata, katerega dohodki na družinskega člana presegajo cenzus iz 6. člena, če gre za družino z več šoloobveznimi otroci, ogroženost družine, je član materialno ogrožen zaradi nenadnih nepredvidenih dogodkov kot so: bolezen, nesreča, smrt v družini, naravne nesreče in drugi nepredvideni dogodki.

8. člen

Član sindikata, ki prosi za solidarnostno pomoč, predloži vlogo na Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti, Vojkovo Nabrežje 38 Koper, na predpisanem obrazcu. Vlogi mora biti priloženo zadnje tri plačilne liste in dokazila, iz katerih je mogoče objektivno ugotoviti, da prosilec izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči.

Upravni odbor sindikata mora o vsaki vlogi odločiti v roku 30 dni. O pritožbah zoper odločitev Upravnega odbora odloča Izvršilni odbor Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti. Odločitev Izvršilnega odbora je dokončna in nanjo ni možen ugovor ali sodno varstvo.

9. člen

Višina dodeljene solidarnostne pomoči je odvisna od presoje socialnih razmer prosilca, praviloma pa naj ne bi bila nižja od polovice in ne višja od ene minimalne in zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

O izplačilu solidarnostne pomoči, ki presega tako višino, odloča na predlog Izvršilnega odbora Upravni odbor..

Posameznemu prosilcu se lahko v koledarskem letu solidarnostna pomoč dodeli le enkrat. Izjemoma je možno solidarnostno pomoč dodeliti večkrat. O tem odloča Upravni odbor.

Odobreno solidarnostno pomoč se lahko dodeli tudi v več obrokih, lahko tudi v nedenarni obliki (poravnava računov, vrednostni boni ipd).

10. člen

Enkratno solidarno pomoč se lahko odobri tudi članom družine umrlega člana sindikata, če so zaradi tega socialno ogroženi.

11. člen

O dodeljevanju solidarnostnih pomoči se vodi evidenca.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema.

 

Vloga za oddajo solidarnostne pomoči. PRENOS